Project Justus de Harduyn

Foto Justus de Harduyn vogel In de loop van 2021-2022 herdenkt Oudegem en Mespelare een van de lokale 'groten', Justus de Harduyn. De lokale verenigingen zetten hun schouders onder diverse socio-culturele evenementen zoals een kunsttentoonstelling , schattenwandeling, academische zitting, ...

400 jaar geleden was Justus De Harduyn pastoor van Oudegem en kreeg hij bekendheid als dichter. Hij voltrok onder leiding van Justus Lipsius in 1605 zijn studies aan de Hogeschool te Leuven. Hij werd in april 1607 tot priester gewijd en benoemd tot pastoor van Oudegem. Toen droeg hij reeds de eretitel van kanunnik van Middelburg.

Als beoefenaar “der fraaie letteren”, knoopte hij betrekkingen aan met de meest gekende schrijvers van zijn tijd. Hij zette zich heftig af tegen de verfransing van taal en zeden.

Enkele werken:

  • Weerlicke liefde tot Roosemond
  • Verzuchtingen der Bruyd tot haren goddelicken Bruydegom
  • Goddelijcke Wenschen, Verlicht met sinne-beelden, ghedichten ende vierige uytspraecken de Oudt-vaeders. Naer gevolght de Latijnsche van den heer H. Hermanus Hugo, priester der Societeyt Jesu (Antwerpen, H. Aertssens, 1629,12e).


Weerliicke Liefden tot Roose-mond

Foto cover van het gedicht De vruchten nieu ghebaerst uyt des Aerds milden schoot

Tot der dieren oirboor, en s'menschen onderhauwen

Worden naer oud ghebruyck der Steden en Landauwen

In tuygh' van danckbaerheydt gh'offert de Goden groot:

Den Land-man die in sweet besueren moet sijn broot,

Gunt Ceres eenen crants, van aerden en van hauwen

Den wijn-leser met most compt Bacchus hayr bedauwen,

Vlechtende d'eerste crapp' rondom sijn borsten bloot.

En ick, ô Roose-Mond, com d'eerste vruchten hanghen

(Mijns ionck-iaerighe Jeughds onblusschelijcke spranghen )

Aen uw's schoonheydts Autaer , die door de liefde gloeyt;

Aenveert die willigh dan, sonder eenigh weer-segghen

Want gheen ander Goddin en magh ick die toelegghen ,

Te meer, om dat sy zijn in uw' erve ghegroeyt.Zie ook een voordracht van dit sonnet op Youtube: klik hier